Zpracování osobních dat dle GDPR

SOUHLAS O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR

Podmínky e-shopu - hanabrand.cz  pro nakládání a ochranu osobních údajů
Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za prvořadou povinnost.
S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Představujeme Vám zásady, které objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost
a bezpečnost osobních údajů.
Cílem dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme  komu je smíme poskytnout,  kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaké jsou individuální možnosti zabezpečení.

                                                 
Jaké osobní údaje hanabrand.cz shromažďuje a zpracovává? 

Osobní údaje, které může hanabrand.cz zpracovávat:

Identifikační údaje:
Osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci zákazníka (jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu u fyzické osoby podnikatele též daňové identifikační číslo a IČ).

Kontaktní údaje:
Osobní údaje umožňující kontakt se zákazníkem (kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace).

Údaje o využívání služeb:
Údaje o sjednání a využívání služeb e-shopu-hanabrand.cz (např. údaje o objednávkách, fakturační údaje, záznamy komunikace se zákazníkem.
Osobní údaje, které  hanabrand.cz zpracovává se souhlasem zákazníka, jsou uvedeny v tomto souhlasu se zpracováním osobních údajů.
S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi hanabrand.cz a zákazníkem je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné.
Hanabrand.cz , ale nemůže uzavřít obchod nebo poskytnout službu, pokud jí nejsou poskytnuty osobní údaje nezbytné pro uzavření příslušného obchodu nebo poskytnutí služby.


Z jakých zdrojů hanabrand.cz  osobní údaje získává?
Přímo od zákazníka při jednání o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a při jejich následné realizaci.
Z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.) a z dalších veřejných zdrojů
(včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě klient sám zveřejní).
Od dalších subjektů, pokud tak stanoví zvláštní předpis (např. § 260, § 260g zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád); případně od dalších subjektů,
pokud k tomu dal zákazník svůj souhlas (např. z průzkumů a uživatelských testování) .


 K jakým účelům hanabrand.cz osobní údaje využívá a zpracovává?

Pro účely související s obchody a službami, zejména pro uzavření obchodu nebo poskytnutí služby, pro zajištění všech dalších činností souvisejících s realizací obchodu
či služby a pro vývoj nových služeb.
Pro plnění zákonných povinností o některých opatřeních proti trestné činnosti a financování terorismu, a dalších).
Pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmů, především pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik.
Pro další účely (např. pro marketingové činnosti apod.).

Kontakty vytvořené pro marketingové účely, jako je například sleva na první nákup, slevové kupóny získané na první nákup,odměna za hodnocení. Slouží výhradně pro tyto účely a nejsou předávány dalším subjektům. Poskytnutím kontaktu, zákazník souhlasí s účelem nabídky služeb a slevových kupónů.


Jakým způsobem hanabrand.cz zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou.
Kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.


Komu hanabrand.cz osobní údaje poskytuje?

Státním orgánům, resp. dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv hanabrand.cz, např. soudům, soudním exekutorům.
Rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku.
Jen se souhlasem zákazníka nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.Jaký přístup má zákazník ke svým osobním údajům a jaká je povinnost hanabrand.cz ?

Zákazník má právo požadovat od hanabrand.cz přístup k jeho osobním údajům, které hanabrand.cz má k dispozici, stejně tak jako jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování těchto údajů.

Pokud zákazník zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany hanabrand.cz k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených zákonem,
může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje (viz § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).
Se svými podněty se může klient obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.Kam se může zákazník obrátit pro další informace, kde může uplatnit případné námitky ke zpracování osobních údajů?

Zákazník má kdykoli možnost se obrátit na e-mail : hana@hanabrand.cz,  nebo tel :  +420605763262, kde mu budou zodpovězeny veškeré dotazy
týkající se problematiky osobních údajů.
Zde můžete i uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů.Osobní údaje zákazníka budou uloženy po dobu trvání smluvního vztahu mezi hanabrand.cz a zákazníkem a po skončení smluvního vztahu po dobu trvání oprávněných zájmů hanabrand.cz. V dalších případech budou osobní údaje uchovány pak po dobu trvání lhůt pro archivaci daných zvláštními právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví.

Totožnost a kontaktní údaje správce se shodují s údaji o správci výše uvedenými.


Pokud máte jakýkoli dotaz, rádi Vám ho zodpovíme.