Výměna, vrácení, reklamace

klqjme801ppseyq

VÝMĚNA ZBOŽÍ

Pokud jste si objednali zboží, které není úplně podle Vašich představ, rádi Vám jej vyměníme .
Kupujícímu umožníme výměnu zboží do 14 dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu.
Pokud se rozhodnete pro výměnu, je nutné dodržet tyto základní podmínky:
Zboží musí být odesláno nejpozději 14. den zásilka musí obsahovat doklad nebo číslo objednávky , zboží nesmí být zasláno na dobírku, v takovém případě nebude převzato!
Zboží je nutné zaslat na adresu provozovny, ze které Vám bylo odesláno.
Vyměněné zboží bude předáno dopravci do 4 pracovních dnů.
Zásilku ve vlastním zájmu pošlete jako doporučený balík s pojištěním na hodnotu zboží (v případě ztráty, nebo znehodnocení balíku si ho budete moci s podacím lístkem na poště vyreklamovat). Vyměněné zboží Vám bude odesláno dopravcem na Vaši adresu na dobírku za cenu poštovného pro ČR ve výši 90 Kč. Nebo budeme požadovat platbu předem.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat požadavek na výměnu .
Vámi požadované zboží nemusí být v době výměny již dostupné. V tom případě bude nutné pokračovat v komunikaci s operátorem e-shopu.

REKLAMACE

Poškození zásilky zjištěné při převzetí:
Každá zásilka je zabalená dle požadavku dopravce a je pojištěna pro případ poškození v průběhu dopravy a pro případ ztráty. Až do okamžiku převzetí zboží kupujícím zůstává zboží majetkem prodávajícího.
Příjemce zásilky je povinen při převzetí si zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškození, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamovat u zasílatele. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být ihned sepsán zápis o škodě. Pracovník přepravní služby je povinen takový zápis sepsat. Příjemce je povinen umožnit přepravní službě, aby se před sepsáním zápisu o škodě osobně a fyzicky přesvědčil o rozsahu škody. Příjemce po sepsání reklamačního protokolu s přepravní službou, kontaktuje bez odkladu písemně prodávajícího. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla dodavatele prodávajícího. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit: reklamační protokol, kompletní seznam částí výrobku, kopii faktury. Po obdržení výše uvedených náležitostí, prodávající zahájí reklamační řízení u přepravní služby, která je povinna reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Prodávající dále informuje kupujícího nejpozději do tří dnů od obdržení vyjádření o reklamaci od zasílatele. Nenechte se dopravcem přesvědčovat, že zásilka není dobře zajištěná. Zboží je vždy kvalitně zabaleno.

Poškození zásilky zjištěné po rozbalení zásilky
Pravidla České pošty: V případě, že bylo zjištěno poškození uvnitř zásilky a obal při převzetí nejevil známky poškození, o záležitosti nás neprodleně informujte telefonicky na číslo +420 605 763 262 nebo e-mailem na adrese: podpora@hanabrand.cz.

Zásilka nedorazila v očekávaném termínu
Tato situace může nastat u dopravy Českou poštou. Důvodem je to, že Vás doručovatel nezastihl na doručovací adrese a nezanechal informaci o uložení zásilky na dodací poště.
Pokud ode dne, kdy jste obdrželi automatický e-mail o přijetí objednávky, uplynulo 7 a více pracovních dní, kontaktujte svoji dodací poštu. Pokud by tam zásilka nebyla, neprodleně nás informujte.

Reklamace zboží
V případě kupujícího-podnikatele poskytuje prodávající na dodávané zboží záruku za jakost, přičemž záruční doba činí 12 měsíců od převzetí, není-li výslovně ujednána jiná délka záruční doby. Práva kupujícího-podnikatele z vadného plnění dále zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího-podnikatele, byť se projeví až později. Právo kupujícího-podnikatele založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tímto nejsou dotčeny. Způsob a podmínky uplatnění shora uvedených vad včetně nároků vyplývajících ze záruky za jakost v případě kupujícího-podnikatele upravují zejména ustanovení § 2099 - § 2117 občanského zákoníku. Kupující-podnikatel je povinen oznámit Prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jedná-li se o vadu skrytou, tak nejpozději do 12 měsíců od převzetí věci, jinak jeho práva z vadného plnění zanikají.
Kupující-nepodnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Rozsah, způsob a podmínky uplatnění nároků vyplývajících z vadného plnění a ze záruky za jakost (dále též jen „reklamace“) v případě kupujícího-nepodnikatele upravují zejména ustanovení § 2113 - § 2117 a § 2161 - § 2174 občanského zákoníku a reklamační řád dostupný na webových stránkách www.hanabrand.cz. V případě, že ani zmíněná ustanovení občanského zákoníku, ani reklamační řád určitou záležitost neupravují, použijí se zejména obecná ustanovení o právech z vadného plnění obsažená v § 2099 - § 2117 občanského zákoníku.
Od záruční doby je nutné odlišovat životnost zboží, tj. dobu, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může být zboží vzhledem ke svým vlastnostem a danému účelu způsobilé k užívání  Za vadu nelze považovat změnu zboží či jeho vlastnosti, která vznikla v důsledku jeho běžného opotřebení vlivem obvyklého užívání, v důsledku nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, přičemž případné prodlení kupujícího při pokračujícím užíváním zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží, a může být důvodem zamítnutí reklamace. Kupující je povinen předložit reklamované zboží kompletní. Prodávající je oprávněn zamítnout reklamaci zboží, které nebude závažným způsobem splňovat výše uvedené požadavky.
Místem uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího. Kupující má v případě uznané reklamace nárok na náhradu nákladů souvisejících s uplatněním reklamace. Tento nárok je třeba u prodávajícího uplatnit. V případě neoprávněné reklamace je kupující písemně informován o důvodu zamítnutí reklamace a zboží mu je předáno prodávajícím v místě uplatnění reklamace, kterým je provozovna prodávajícího.
Kupující ve vlastním zájmu zajistí, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Prodávající po řádném vyřízení reklamace zašle zpět opravené zboží.
Zboží na reklamaci posílejte, pokud možno, v původním obalu. Dopravce neručí za nevhodně či nedostatečně zabalené zásilky.
Doporučujeme: - doložit doklad o vlastnictví zboží (faktura, pokladní doklad – pokud možno kopie) nebo uvést jeho variabilní symbol
- co nejvýstižnějším způsobem popsat závadu.
Rozsah, způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost blíže upravuje reklamační řád prodávajícího dostupný na webových stránkách www.hanabrand.cz, který je nedílnou součástí obchodních podmínek a uzavřené smlouvy. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy jsou  Obchodní podmínky pro nákup zboží.

 

Galerie